کلیپ عرض ارادت دانش آموزان دبستان غیر دولتی آینده سازان به شهدای خانطومان

کلیپ عرض ارادت دانش آموزان دبستان غیر دولتی آینده سازان به شهدای خانطومان سال تحصیلی ۹۹ - ۴۰۰