جشنواره علمی پژوهشی

ثبت نام در دومین دوره جشنواره علمی پژوهشی تمدید شد.