تقدیر و سپاس تقدیم آن بهار مکرری که با حضور حیات‌بخش‌اش زمستان نادانی را پایان می‌دهد.

به نام خدایی که صداست ومن سکوتم ،صعوداست ومن سقوط، خدایی که راز است ومن نیازم،خدایی که آفرینش اوشعر است
 

به نام خدایی که صداست ومن سکوتم ،صعوداست ومن سقوط، خدایی که راز است ومن نیازم،خدایی که آفرینش اوشعر است
یک سال تحصیلی گذشت باتمام سختی‌ها در باور نمی گنجد که از امروز دلتنگ شما وبچه ها هستم با اینکه در کنار هم به صورت حضوری نبودیم ولی دلها بهم نزدیک بود وامروز سپاسگزارکسانی هستم که سر آغاز تولد من هستند.از یکی زاده می شویم از دیگری جاودانه،استادی که سپیدی را بر تخته سیاه زندگی می نگارد  کدامین جمله برازنده قدردانی از زحماتشان می باشد به
انسانهایی از جنس بلور،مهربان ودلسوز چقدرزیبا واژه‌ها رااسمانی می کنندبه عنوان یک همکار همراه
بابت همه ی تلاش هایی که صمیمانه درراه آموزش وپرورش دانش اموزان نثارکردیدازشما سپاسگزارم از خداوندسلامتی وموفقیت روز افزون برایتان ارزومندم
 همکارشماشمشیربند
مدرسه آینده سازان , بهترین مدرسه ساری
اردیبهشت ۴۰۰