کادر آموزشی مدرسه

مهرناز میرزاحسینی آموزگار درس ریاضی و مطالعات پایه چهارم       

مدرک:کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد          سابقه: 7 سال


سمانه قلی پور آموزگار درس فارسی پایه چهارم

مدرک:کارشناسی زبان و ادبیات فارسی    سابقه:10 سال


اقدس گندمی آموزگار درس هدیه های آسمان پایه چهارم،پنجم و ششم و درس قرآن پایه چهارم

مدرک:کارشناسی علوم قرآنی              سابقه:18 سال


زهرا شمشیربند آموزگار درس علوم پایه چهارم

مدرک:کارشناسی علوم تجربی    سابقه:30 سال


فاطمه احمدی راد آموزگار درس ریاضی پایه پنجم و ششم

مدرک:کارشناسی ارشد ریاضی محض     سابقه:4سال


بارانه دوانلو آموزگار درس فارسی پایه ششم و علوم پایه پنجم و ششم

مدرک:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی        سابقه:12 سال


سمیه کاکویی آموزگار درس فارسی پایه پنجم و هدیه پایه ششم

مدرک:کارشناسی علوم قرآنی     سابقه:14 سال


اشرف شمشیربند آموزگار درس قرآن پایه پنجم و ششم

مدرک:کارشناسی ارشد علوم قرآنی و حدیث   سابقه:37 سال


انسیه واسو آموزگار درس مطالعات پایه پنجم و ششم و فارسی پایه ششم

مدرک:کارشناسی ارشد کامپیوتر   سابقه:7سال


سحر اکبرنژاد آموزگار درس تربیت بدنی پایه چهارم،پنجم و ششم

مدرک:فوق لیسانس مدیریت ورزشی    سابقه:5سال


محدثه خانعلی رستمی آموزگار درس هنر پایه چهارم،پنجم و ششم

مدرک:کارشناسی نقاشی     سابقه:13 سال


ماندانا مسرور مربی پیش دبستانی

مدرک:کارشناسی کامپیوتر    سابقه:3 سال


آتنا محمد سرایانی مربی پیش دبستانی

مدرک:کارشناسی مدیریت   سابقه:17 سال


الناز شیردل آموزگار پایه اول

مدرک:کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی    سابقه:16 سال


حدیثه اسماعیلی آموزگار پایه اول

مدرک:کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی   سابقه:10 سال


هدی نوری آموزگار پایه اول

مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت    سابقه:4 سال


مهدیس محمدی آموزگار پایه اول

مدرک:کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی    سابقه:8 سال


رحیمه بهشتی آموزگار پایه دوم

مدرک:کارشناسی ریاضی کاربردی     سابقه:11 سال


زلیخا شمشیربند آموزگار پایه دوم

مدرک:کارشناسی ارشد فیزیک   سابقه:6 سال


متینا رضایی آموزگار پایه دوم

مدرک:کارشناسی علوم تربیتی   سابقه:10 سال


فاطمه اکبری آموزگار پایه دوم

مدرک:مترجمی زبان   سابقه:3 سال


آرزو وفایی مقدم آموزگار پایه سوم

مدرک:کارشناسی شیمی  سابقه:7 سال


لیلا صادقی آموزگار پایه سوم

مدرک:کارشناسی کامپیوتر  سابقه:1 سال


فائزه مه آبادی آموزگار پایه سوم

مدرک:کارشناسی آموزش و پرورش ابتدایی   سابقه:16 سال


فاطمه روحی آموزگار درس تربیت بدنی پایه اول،دوم و سوم

مدرک:کارشناسی تربیت بدنی  سابقه:3 سال


یاسمین نوش آبادی آموزگار درس هنر پایه اول،دوم و سوم

مدرک:کارشناسی معماری   سابقه:2 سال