کادر اداری مدرسه

اکرم شمشیربند  موسس و مدیر دبستان غیردولتی آینده سازان دوره دوم

سابقه:45 سال     مدرک:کارشناسی آموزش ابتدایی


سید فاطمه جمالی     مدیر دبستان غیر دولتی آینده سازان دوره اول

سابقه:23 سال      مدرک:کارشناسی ارشد معماری


محدثه مشهدی    معاون آموزشی و فن آوری دوره دوم

سابقه:11 سال        مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت


آمنه دوستدار          معاون پرورشی دوره دوم

سابقه:18سال         مدرک:کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی


فاطمه بخشیان     معاون اجرایی دوره دوم

سابقه:5 سال      مدرک:کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


سمیه اسدیان       مربی بهداشت دوره دوم

سابقه:12 سال   مدرک:کارشناسی بهداشت


لیلا حسین آبادی      نیروی خدمات دوره دوم

سابقه:8 سال     


زهرا قاسمیان    معاون انضباطی دوره اول

سابقه:7 سال     مدرک:کاردانی برق


الهام یزدان پناه معاون اجرایی دوره اول

سابقه:10 سال         مدرک:کارشناسی ارشد مدیریت


دلارام دهقان معاون آموزشی و پرورشی دوره اول

سابقه:3 سال   مدرک:کارشناسی ارشد کامپیوتر