تبریک روز ملی شدن صنعت نفت ایران

شما مردان روزهای خجسته پیروزی و استقامتید. چاه های نفت جنوب،

نام ملتی را بر زبان می آورند که بی همتی حاکمانشان را به همت خود خریدند.
شما مردمان همیشه سرورید و مدتی است دشمن، خواب اشک های شکست

خود را برای شما می بیند و مدتی است آسمان قبیله یلان را ستاره ای دیگر برآمد؛

به تماشای ستاره، بر بام ها برآیید و از حق خود دفاع کنید که پیروزی برای شماست.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.