تقدیر از فریناز کوپالی برای کسب رتبه در جشنواره نوجوان سالم

تقدیر از فریناز کوپالی برای کسب رتبه در جشنواره نوجوان سالم