اجرای طرح به وسعت بندگی

اجرای طرح به وسعت بندگی

شناسایی و کمک به اقشار بی بضاعت با یاری اولیای عزیز