کسب مقام دوم در مسابقات اسکیت شهرستان توسط دانش آموزان دبستان آینده سازان