کسب رتبه در مسابقه من یک محیط بان هستم

اشرف مخلوقات بودن وظیفه سنگینی است که باید از آن سربلند پیش خدا برگشت.

دختر گلم نگار معصوم نیا کسب رتبه برتر در مسابقات من یک محیط بان هستم ،

موجبات شادمانی و شعف پرسنل آینده سازان گردید.

این موفقیت ارزشمند را به شما و خانواده محترمتان تبریک و تهنیت عرض می نماییم

و امیدواریمدر سایه الطاف حق تعالی در راه حفظ محیط زیست پیش از پیش موفق باشید.