تبریک جشنواره جابر بن حیان

موفقیت تنها با اشتیاق، استقامت، کار سخت و صداقت شکل می‌گیرد.

شما همیشه با این ویژگی‌ها شناخته می‌شوید و شایسته موفقیت امروزتان هستید.

✰✩☆✰✩☆✰
سرانجام، کار سخت شما دانش آموزان عزیز مهرآوه شفاف ،ملودی کریمی و رها سالار به ثمر نشسته است.

با نهایت مسرت و شادمانی از این موفقیت،

و به سوی پله‌های بعدی موفقیت حرکت کنید.