کادر دبستان غیر دولتی آینده سازان

کادر دبستان غیر دولتی آینده سازان

مدرسه آینده سازان , بهترین مدرسه ساری
مدیریت:

معاونین:

 • خانم دلارام دهقان  _ معاون آموزشی دوره اول
 • خانم الهام یزدان پناه _ معاون اجرایی دوره اول
 • خانم زهرا قاسمیان_معاون انضباطی دوره اول
 • خانم محدثه آبدنگچی _ معاون آموزشی دوره دوم
 • خانم فاطمه بخشیان _ معاون اجرایی دوره دوم
 • خانم آمنه دوستدار_ معاون پرورشی دوره دوم

تربیت بدنی و ورزش:

 • خانم فاطمه روحی _ مربی ورزش دوره اول
 • خانم سحر اکبر نژاد_  مربی ورزش دوره دوم

معلّمان :

 • خانم سید شیوا فلاح – معلم پیش دبستان
 • خانم آتنا محمد سرایانی_ معلم پیش دبستان
 • خانم الناز شیر دل – معلم اول ابتدایی
 • خانم هدی نوری – معلم اول ابتدایی
 • خانم حدیثه اسماعیلی_معلم  اول ابتدایی
 • خانم مهدیس محمدی_معلم پایه اول ابتدایی
 • خانم رحیمه بهشتی – معلم دوم ابتدایی
 • خانم زلیخا شمشیربند– معلم دوم ابتدایی
 • خانم متینا رضایی_معلم پایه دوم ابتدایی
 • خانم فاطمه اکبری_معلم پایه دوم ابتدایی
 • خانم آرزو وفایی مقدم – معلم سوم ابتدایی
 • خانم لیلا صادقی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم فائزه مه آبادی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم مهرناز میرزا حسینی – معلم ریاضی و مطالعات چهارم ابتدایی
 • خانم سمانه قلی پور – معلم فارسی  چهارم ابتدایی
 • خانم زهرا شمشیربند_معلم علوم چهارم ابتدایی
 • خانم اقدس گندمی _ معلم چهارم،پنجم و ششم ابتدایی
 • خانم سمیه کاکویی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم بارانه دوانلو – معلم ششم ابتدایی
 • خانم ملیحه واسو – معلم ششم ابتدایی
 • خانم اشرف شمشیربند – مربی قرآن دوره دوم

مربی بهداشت دوره اول و دوره دوم:

 • خانم سمیه اسدیان

راهبر آموزشی:

 • آقای محمد رضا احمدی