کادر دبستان غیر دولتی آینده سازان

کادر دبستان غیر دولتی آینده سازان

مدرسه آینده سازان , بهترین مدرسه ساری
مدیریت:

معاونین:

 • خانم رقیه شمشیربند  _ معاون مالی دوره اول
 • خانم الهام یزدان پناه _ معاون اجرایی دوره اول
 • خانم محدثه آبدنگچی _ معاون آموزشی دوره دوم
 • خانم فاطمه بخشیان _ معاون اجرایی دوره دوم

تربیت بدنی و ورزش:

 • خانم ترانه قاسمیان _ مربی ورزش دوره اول
 • خانم روح انگیز دزایی پور _  مربی ورزش دوره دوم

معلّمان :

 • خانم سید شیوا فلاح – معلم پیش دبستان
 • خانم الناز شیر دل – معلم اول ابتدایی
 • خانم هدی نوری – معلم اول ابتدایی
 • خانم رحیمه بهشتی – معلم دوم ابتدایی
 • خانم زلیخا شمشیربند– معلم دوم ابتدایی
 • خانم آرزو وفایی مقدم – معلم سوم ابتدایی
 • خانم گلشن چهارپاشلو – معلم سوم ابتدایی
 • خانم فاطمه قنبری – معلم سوم ابتدایی
 • خانم مریم شاه بهرامی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم زهرا خادمی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم سمیرا نعمت جمشیدی _ معلم پنجم ابتدایی
 • خانم مرضیه فاطمه شجاعی – معلم ششم ابتدایی
 • خانم بارانه دوانلو – معلم ششم ابتدایی
 • خانم سمیرا ضیایی – مربی قرآن دوره دوم

مربی بهداشت دوره اول و دوره دوم:

 • خانم سمانه باکویی

مربی پرورشی:

 • خانم آمنه دوستدار

پشتیبان آموزشی:

 • آقای محمود مقیمی

راهبر آموزشی:

 • آقای محمد رضا احمدی