تهیه شیر خشک توسط دانش آموزان دبستان آینده سازان برای نوباوگان شیرخوارگاه شکوفه

تهیه شیر خشک توسط دانش آموزان دبستان آینده سازان برای نوباوگان شیرخوارگاه شکوفه